19 Ocak 2016 Salı

حرکت ملی آزربایجان پرچمدار مبارزه با هیولای شونیسم فارسنژادپرستان شونیست همواره دچار بیماری و توهم خودبزرگ بینی هستند و دائما سعی در اشغال خاک و سرزمین دیگری و ایجاد تنش و بحران در سایر کشورها ودر میان ملل مختلف می کنند . آنها همواره با استفاده از شرایط نامطلوب سایر ملل و کشورها با بحران آفرینی و آتش افروزی سعی در حضور خود به عنوان یک فاکتور مهم و تاثیرگذار می باشند. اصول و قواعد بین المللی و یا اصول اخلاقی برای آنها هیچ اهمیتی ندارد، و خود را ملزم به رعایت هیچ قانون و قاعده اخلاقی و یا حقوقی نمی دانند . چرا که الگوی نهانی آنها شخصی همچون کورش است که با اشغال و بیدادگری خود خاورمیانه را به آتش کشید و چنان تمدن سوزی نمود که حتی امروز نیز شاهد آثار زیانبار آن در منطقه هستیم. شونیسم فارس در کنار ماهیت اشغالگر وبیدادگر خود داری ماهیت بحران زا و تنش زایی است که اگر جهانیان چشمان خود را بر این واقعیت ببندند، دیر زمانی نخواهد گذشت که این هیولای کشور خوار و ملت برانداز تمامی هستی و ثبات ملتها و کشورهای مختلف را که نسبت به آنها دست رسی دارد را نابود می کند. چرا که شونیسم_فاشیسم، فارسی_ایرانی همان رفتاری را که در برابر سرزمینها و ملتهای داخل کشور انجام داده است را در مورد کشورها و ملتهای خارج از مرزهای خود نیز در حال انجام دادن است. امروز حرکت ملی آزربایجان رودرروی چنین هیولای کشور خوار و ملت ستیزی قرار گرفته است. به بیانی دیگر خاکریز ابتدائی مبارزه با هیولای فارسی_ایرانی در آزربایجان است. آزربایجان در واقع سنگر مقاومت و مبارزه انسانیت در برابر اهریمن جور و خشونت است. و اگر آزربایجان بتواند از این مقابله و مبارزه پیروز بیرون آید و حقوق ملی خود را بدست آورد، در واقع ماشین اشغالگری و بحران آفرینی شونیسم نابود خواهد شد. در واقع اگر آزربایجان به طور مستقیم برای ایفای حقوق ملی خود مبارزه می کند، به صورت غیر مستقیم برای حفظ ثبات وآرامش تمامی کشورها و ملتهای جهان و منطقه نیز در حال مبارزه است.حدیث نجفی_-_Hadis Najafi : Doldur şimdi yerimi başka ben varsa...

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi Doldur şimdi yerimi başka ben varsa... 1401.06.30 #HadisNajafi