23 Ocak 2016 Cumartesi

ما "پان ترک " نیستیم ، فقط ترکیم، نکند شما پان فارس هستید ؟گاها به دلیل تخریبات صورت گرفته از طرف نیروهای انحصارگرا و مخالف جنبش هویت طلبی آزربایجان ، یا به دلیل روش های تبلیغاتی غلط برخی فعالین حرکت ملی آذربایجان و نیز حضور برخی نیروهای تندرو و افراطی در این جنبش ، این شائبه در ذهن برخی از دوستان شکل می گیرد که حرکت ملی آذربایجان،حرکتی پان ترکیستی ، افراطی و غیر دموکراتیک می باشد.
این در حالیست که دقیقا بر خلاف این باور غلط ، حرکت ملی آزربایجان چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی ، حرکتی طرفدار عدالت آزادی و دموکراسی بوده و برای تمامی انسانها اعم از ترک و کرد و فارس ، عرب و عجم ، مسلمان و غیر مسلمان و از هر نژاد و زبان و فرهنگی که باشند ، معتقد به حقوق انسانی برابر و حق تعیین سرنوشت ملی می باشد.

تهدید ژئوپلتیکی انتخابات برای آزربایجان جنوبی

از زمان شروع جنگ سرد تا کنون اهمیت ژئوپلتیکی آزربایجان جنوبی در کانون سیاست های خارجی کشورهای منطقه و قدرت های جهانی قرار گرفته است. اهمیت ژئوپلتیکی این منطقه برای جهان تورک بر کسی پوشیده نبوده و استعمار این منطقه توسط حاکمیت ایران از لحاظ ژئوپلتیکی زیان های سیاسی و اقتصادی هنگفتی را برای تورک های ساکن در آزربایجان جنوبی وارد کرده است. محدودیت های ژئوپلتیکی ایجاد شده توسط دولت استعمار گر حاکم که با استفاده از قوای نظامی بوقوع می پیوندند تا کنون مانع استفاده بهینه تورکهای آزربایجان جنوبی از موقعیت ژئوپلتیکی خود شده است.
ژئوپليتيك اثر محيط و اشكال يا پديده هاي محيطي چون، موقعيت جغرافيايي، شكل زمين، منابع كمياب، امكانات ارتباطي و انتقالي (زميني، دريايي، هوايي و فضايي)، وسايل ارتباط جمعي و ... را در تصميم گيري هاي سياسي، بويژه در سطوح گسترده منطقه اي و جهاني مطالعه مي كند. موفقیت برنامه ریزی های سیاسی و اقتصادی یک ملت با شناخت صحیح از موقعیت ژئوپلتیکی آن کلید می خورد و در بسیاری جهات به آن بستگی دارد.
در صورت شعور ملی بالای اعضای یک ملت و ترجیح دادن منافع ملی بر منافع شخصی در بین شهروندان، موقعیت ژئوپلتیکی آن تثبیت شده و تغییر آن به نفع سایر ملت ها و کشورها به سختی صورت می گیرد. 

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi : Doldur şimdi yerimi başka ben varsa...

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi Doldur şimdi yerimi başka ben varsa... 1401.06.30 #HadisNajafi