26 Aralık 2015 Cumartesi

آن که گفت: نه علی اشرف درویشیان

آن که گفت: نه
سخن گفتن از سی دوسال تحمل شرایط سخت، غیر انسانی و طاقت فرسای زندان، آسان نیست. او در اوج غرور جوانی، به زندان افتاد و در طول آن سالهای دهشتناک، آرزوها، تمایلات و خواسته های جوانی را در خود کشت و در برابر قدرتهای مطلق زمانه ایستاد . «نه» گفت و هنگام آزادی، پیرمردی بودکه حتی تصاویر رؤیاها و خواب هایش نیز در زندان اتفاق می افتاد زیرا هیچ تصوری از دنیای خارج نداشت . - علی اشرف درویشیان -
—-
در 19 آبان سال 1381 بعد از یک عمر زندان کشی و رکورد دار شدن در بین زندانیان سیاسی جهان بعنوان با سابقه ترین زندانی سیاسی دار فانی را وداع و پیکرش در حالیکه در میان انواع پلاکاردها – بویژه پلاکاردهایی به زبان ترکی آذربایجانی ـ تشیع می شد در آرامستان امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد.
____________
 : صفرخان قهرمانی، قهرمان ملت مظلوم تورک آذربایجان با سی دو سال زندان به خاطر مبارزه مدنی دربیدادگاهها و زندانهای مزدوران پهلوی و شاهی دارای طولانی‌ترین زندان تاریخ یشری است که متاسفانه برخی هموطنان و همزبانانش حتی اسمش را نمیشناسند.


روحون شاد

آزربایجان وار اولسون 🌙🌙 ایستمسین کور اولسون ✯✯


آزربایجان وار اولسون 🌙🌙 ایستمسین کور اولسون ✯✯

ﻣﺎﻧﻘﻮﺭﺩ ‏( ﻓﺎﺫﺭﯼ ‏) ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﯿﭻ
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻮﻡ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ . ﺍﻭ ﺑﺮﺍﺣﺘﯽ ﺯﺑﺎﻥ
ﻣﺎﺩﺭﯼ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻡ ﻣﯿﻬﻦ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ
ﮔﻔﺘﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻭ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ‏( ﻓﺎﺭﺱ ‏) ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﺩ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﻘﻮﺭﺩﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﯽ ﺍﺻﻞ ﻭ ﻧﺴﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.ﻭﺍﮊﻩ
" ﻣﺎﻥ " ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﯿﺐ ﻭ ﻧﻘﺺ ﻫﻢ
ﻣﯿﺪﻫﺪ.ﻣﺎﻧﻘﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﺮﮒ ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﻭﺍﺿﺢ
ﺗﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺑﺰﻗﻮﺭﺩ
ﺍﻭ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺎﻧﻘﻮﺭﺩ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺮﮎ ﻧﻨﮕﯿﻦ
ﯾﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﮔﯿﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻮﺯﻗﻮﺭﺩﻫﺎ
ﮐﻪ ﺍﺳﯿﺮ ﺍﺟﻨﺒﯽ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﻣﻐﺰﯼ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻨﮓ
ﻭﺗﻨﻔﺮ ﺍﯾﻞ ﻭ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻝ ﻣﯿﺸﻮﺩ. ﻓﺎﺫﺭﯼ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺍﺯﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺭﺍﺳﯿﺴﻢ ﺗﺒﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺧﺎﺋﯿﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ
ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ

استعمار یا رهایی؟

استعمار یا رهایی؟
تمامی تلاش نژادپرستان فارس_ایرانی در طول یکصد سال گذشته در این راستا بوده است که آزربایجان را دچار نابودی معنوی_مادی نمایند. آنها می خواستند تا آزربایجانی ضعیف، ذلیل، تسلیم، محتاج به دشمنان و فاقد هرگونه اراده و هویت ملی را بوجود آورده و حکمرانی اشغالگرانه و ظالمانه خود را بر آزربایجان را برای سالیان_سال تداوم بخشند.
ولی با رشد آگاهی ملی و به کمک ابزارهای ارتباطی نوین و مدرن، ملت تورک آزربایجان توانسته است تا حدودی از نیت و رفتار نژادپرستان ایرانی آگاهی یافته و آرام_آرام تشکیل جبهه مقاومت و مبارزه با این اشغالگران آزربایجان را تشکیل داده، و بر گستردگی این جبهه هر روز بیافزاید. چرا که فریب و دروغ و ظلم اشغالگران آنقدر ملموس و ناجوانمردانه و وحشیانه است که به راحتی قابل درک از سوی مردم می شود. 

نقد اکبر پاشایی بر بیانیه ی جمعی از نویسندگان

نقد اکبر پاشایی بر بیانیه ی جمعی از نویسندگان , روزنامه نگاران و شاعران آذربایجان در مورد توهین " فتیله" با عنوان "می بخشیم اما فراموش نمی کنیم"
چقدر خوبین شما

غلام علی حداد عادل در مصاحبه با ایسنا : " من به عنوان یک فارس از این بی‌توجهی ها نسبت به فارسی رنج می‌برم "

غلام علی حداد عادل در مصاحبه با ایسنا:
"من به عنوان یک فارس از این بی‌توجهی ها نسبت به فارسی رنج می‌برم."

پان فارسیزم پان ایرانیست پان آریایی قاتل تمدن ها_-_Pan Fars Pan Iranist Pan Ariya Fascist Persian Iranian Civilization Killer

کورش فاشیست پان فارس آریایی را می‌توان بی‌ اغراق از بزرگ‌ ترین نابود کنندگان تمدن‌ها و اقوام و مردمان ایرانی دانست. بسیاری از تمدن‌های کهن و درخشان ایران‌ زمین از جمله تمدن مادها، تمدن اورارتوها، تمدن کادوسیان، تمدن امردها، تمدن عیلامیان، تمدن ساگارتیان، تمدن کاسیان، و دیگر تمدن‌های منطقه برای همیشه به دست کورش فاشیست پان فارس آریایی نابود شدند و جز نامی از آنان در تاریخ باقی نماند. و نیز پس از گذشت قرن ها از شدت فاشیستی این قوم مفلوک و نژاد پرست آریایی کاسته نشده و به ریشه کنی تمدن های حاضر ممالک محروسه ایران مشغول می باشند، نوادگان آنها با همان شدت فاشیستی و عقب‌ مانده اجدادشان که بجز قتل و غارت ملل کاری بلد نبودند در عصر نوین نیز به کار گذشتگان خویش بطور افتخار آمیزی از اجدادشان پیشی گرفته اند، تاریخ این اقوام و مردمان ریشه‌ در تجاوز و ویرانگری‌های پان فارس ها دارد. تجاوزی که اثرات مخرب آن تا کنون به تمامی از سر مردم برطرف نشده است و با آن دست به گریبان هستند. رفتارهای امروزی کورش‌پرستانه و کورش‌ ستایانه می‌تواند موجب تداوم سلطه تاریخی کورش و هخامنشیان بر مردم به شمار آید و آن سلطه را زنده نگاه دارد
بنوشته آقای پورپيرار در كتاب 12قرن سكوت اريايي ها باعث از بين رفتن دوسوم جمعيت قاره اسيا وعقب ماندگی ازغافله تمدن جهانی شدند. اگر اين بلای خانمان سوز نبود قاره آسيا بخصوص خاورميانه بيشرفته تر از اروپا بود وتمدن بشرى به مراتب پيشرفته تر از امروز می شد.

ادعای پرورش کورش بزرگ توسط شیر سگ در کودکی


یکی از ادعاهایی که در مورد کوروش صورت میگیرد ادعای پرورش وی توسط شیر سگ در کودکی بوده است. این ادعامهمتر از همه توسط نویسنده یونانی کتزیاس مطرح شده است. «کتزیاس» مورخ و طبیب مشهور یونانی که بمدت 17 سال از سال 415 – 398 قبل از میلاد «پزشک دربار هخامنشی» بود و حدود 23 جلد کتاب در تاریخ ایران و جهان تالیف کرده است

رضا مرادی غیاث آبادی در گفتاری تحت عنوان «کورش بزرگ و نوشیدن شیر سگ» آورده است که:

آرشیو حرکت ملی آزربایجان جنوبی با ثبت کوچکترین بازداشت سیاسی جهان غنی تر می شود

آرشیو حرکت ملی آزربایجان جنوبی با ثبت کوچکترین بازداشت سیاسی جهان غنی تر میشود


مدنی ترین و مسالمت آمیز ترین حرکت خاورمیانه یعنی حرکت ملی آزربایجان جنوبی  با ثبت  دستگیری دنیز ملا عباسی توسط عوامل حکومت نژادپرست ایران؛ رکورد دیگر را در آرشیو خود ثبت کرد.

من یک تورکم و آزربایجانی هستم

من ترکم

من یک تورکم و آزربایجانی هستم، ایرانی نیستم، 👈اگر ایرانی بودم زبان تورکی ملت 35 میلیونی ما مورد انواع هجومها قرارنمی گرفت!

من یک تورکم و آزربایجانی هستم، ایرانی نیستم،👈 اگر ایرانی بودم پارسی ها را نجیب و آریائی ها را حامل خون پاک نمی خواندند!

من یک تورکم و آزربایجانی هستم، ایرانی نیستم،👈 اگر ایرانی بودم کوروش خونریز و فردوسی تورک ستیز را قهرمان ملی نمی کردند!

تجلی قدرت اسلام بدست تورکان مسلمان یا حیله فارس مسلکان روس تبار

تجلی قدرت اسلام بدست تورکان مسلمان یا حیله فارس مسلکان روس تبار:


تورکان مسلمان ایمان به خدا دارند و صراحت کلام الله را لبیک می گویند. دیروز امریکا و اورپا و امروز کمونیست های جهانی روس و جهان وطنی های کور دل خودی و غیر خودی را نقره داغ می کنند. اساس و شالوده کشور روسیه در ممالک تورکان بنا گردیده است و بیش از 60 درصد کشور کنونی روسیه نوادگان 500  سال و اندی  پیش تورکان امیر تیموری هستند. با این اساس نظام روسیه قدیم و جدید همیشه بر پایه ضد تورک و ضد خاک تورکان بوده و هست و دهها جنگ بین تورکان و روسیه از دیر باز ثبت تاریخ گردیده و تقسیم  و اهدای وطن و  خاک تورکان و میللت تورک  هم از سیاست دیرین انهاست.روس های دین سیتیز و بی خدا  از قدیم الایام در داخل و خارخ با مخالفان تورکان مسلمان  همکاری و همدلی نموده و بر ضد تورکان مسلمان اقدامات نسل کشی انجام داده است. جنگ های معروف از سالهای 1750 تا 1920 روس و عثمانی _روس  و آذربایجان دلیل منطقی و واقعی  مدعا می باشد. در همه بحران های تاریخی میللت های گرجی و ارمنی و فارس را بر علیه تورکان مسلمان تحریک  و ترغیب تجهیز نموده است. 

ما احمق نیستم

ما احمق نیستم.


بعضیها یا ساده انگارانه یا مزورانه حقوق ملی ملت تورک آزربایجان را با حقوق فردی افراد اشتباه می گیرند، و به این خاطر، هم دم از آزربایجان و ملت آن می زنند و هم اینکه سنگ ایران و فارسها را به سینه می زنند. این تله و دامی است که هر زمان تازه واردها و ساده انگارهای حرکت ملی آزربایجان را اسیر خود می کند. چرا که اینها فکر میکنند هرکسی که نام آزربایجان را به زبان می آورد حتما خواهان احقاق حقوق ملی ملت تورک آزربایجان است. ولی غافل از آنکه دیگر در شرایط سیاسی امروز آزربایجان روباه صفتان برای بدست آوردن رای انتخاباتی و پیدا کردن جایگاه در میان حرکت ملی آزربایجان دست به هر کاری می زنند و به این خاطر ما نباید فریب این حرفها را بخوریم. 

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi : Doldur şimdi yerimi başka ben varsa...

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi Doldur şimdi yerimi başka ben varsa... 1401.06.30 #HadisNajafi